دکتر مهرزاد مهدی زاده

رادیولوژی و سونوگرافی کودکان

شماره های تماس مطب : ۸۸۹۲۷۷۳۵ - ۸۸۹۲۷۷۳۶

رادیولوژی و سونوگرافی پگاه

شماره های تماس : ۲۲۸۸۷۵۷۹ - ۲۲۸۸۷۹۸۲

رادیولوژی و سونوگرافی کودکان